Struktura:
- pracownia mechaniki nawierzchni szynowej i podłoża gruntowego
- laboratorium komputerowe

 
  Główne kierunki działalności naukowej:
- mechanika nawierzchni szynowej i podłoża gruntowego
- dynamika i niezawodność obiektów infrastruktury kolejowej (nawierzchni
   i podtorza, mostów, estakad, tuneli, nasypów, pojazdów szynowych)
- prognozowanie i ocena wpływów dynamicznych kolei dużych prędkości na obiekty

   infrastruktury kolejowej
- dynamika i niezawodność napowietrznych kolei linowych
- obliczenia symulacyjne drgań konstrukcji transportowych
- wibroizolacyjne zabezpieczenia przed drganiami elementów infrastruktury

   transportu kolejowego i tramwajowego
- inżynieria ruchu tramwajowego i kolejowego
- projektowanie konstrukcji inżynieryjnych w technologii gruntu zbrojonego

- projektowanie infrastruktury transportu szynowego z uwzględnieniem

   wspomagania komputerowego
 
  Sprzęt i aparatura:
- laboratorium komputerowe z zaawansowanym oprogramowaniem
- specjalistyczny sprzęt do diagnostyki konstrukcji nawierzchni i podtorza
- podstawowy sprzęt do badań terenowych
- stanowiska laboratoryjne do badań modelowych nawierzchni i podłoża gruntowego dróg szynowych
 
  Zakres proponowanych usług:
- planowanie sieci kolejowych
- planowanie miejskich układów komunikacji szynowej
- projektowanie dróg kolejowych i stacji
- projektowanie dróg szynowej komunikacji miejskiej

- prace badawcze i ekspertyzy techniczne w dziedzinie konstrukcji i oceny stanu nawierzchni szynowych (kolej,

   tramwaj, metro) oraz podłoża gruntowego

- prace badawcze i ekspertyzy techniczne w zakresie oceny wpływu drgań spowodowanych ruchem kolejowym 

  i tramwajowym na stan nawierzchni szynowych i sąsiadujące obiekty budowlane, oceny skuteczności zabezpieczeń 

  wibroizolacyjnych

- nadzór i doradztwo w zakresie projektowania i wykonywania wibroizolacyjnych zabezpieczeń nawierzchni szynowych 
-
nadzór i doradztwo przy wykonywaniu badań i projektów budowlanych w zakresie infrastruktury transportu 

  szynowego

- ekspertyzy naukowo-techniczne w zakresie stanu technicznego infrastruktury transportu szynowego

- kompleksowe badania terenowe i laboratoryjne gruntów podłoża dróg szynowych
- analizy przyczyn awarii obiektów budownictwa komunikacyjnego i opracowanie środków zaradczych
- komputerowe wspomaganie procesu projektowania i realizacji obiektów budownictwa komunikacyjnego
- kształcenie: studia dzienne i zaoczne magisterskie i inżynierskie
 

Oferta

Infrastruktura Transportu Szynowego